tracking

مهندس عزیز سلام؛

چنانچه کد ۲۴ رقمی برای شما ارسال شده بسته شما توسط شرکت ملی پست ارسال شده و از طریق سایت رهگیری شرکت پست میتوانید از وضعیت لحظه ای بسته خود مطلع شوید.

همچنین اگر کد رهگیری شما با عبارت mtpx آغاز شده بسته شما با پست سریع تیپاکس ارسال شده و از طریق سایت تیپاکس میتوانید از وضعیت لحظه ای بسته خود مطلع شوید.

tracking

مهندس عزیز سلام؛

چنانچه کد ۲۴ رقمی برای شما ارسال شده بسته شما توسط شرکت ملی پست ارسال شده و از طریق سایت رهگیری شرکت پست میتوانید از وضعیت لحظه ای بسته خود مطلع شوید.

همچنین اگر کد رهگیری شما با عبارت mtpx آغاز شده بسته شما با پست سریع تیپاکس ارسال شده و از طریق سایت تیپاکس میتوانید از وضعیت لحظه ای بسته خود مطلع شوید.