معرفی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز ملی و بین المللی و برای همه ی افراد جامعه کشور تهیه و تدوین شده است.

هدف این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان های موضوع این مبحث فراهم شود. ضوابط و مقررات این مبحث باید در مشخصات مواد تشکیل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و کنترل ساختمان های بتنی، رعایت شوند.

این ضوابط مربوط به ساختمان های بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر 20 مگاپاسکال و یا اعضای بتن پیش تنیده با حداقل مقاومت مشخصه 30 مگاپاسکال می باشد.

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان:

نام کتاب: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

تهیه کننده: دفتر مقررات ملی ساختمان

سال آخرین ویرایش: 1399

تعداد صفحات: 630

عناوین:

فصل اول :کلیات
۹-۱-۱ هدف
۹-۱-۲ دامنه کاربرد
۹-۱-۳ مبانی طراحی
۹-۱-۴ ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
۹-۱-۵ واحدها
۹-۱-۶ علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت
۹-۲-۱ ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
۹-۲-۲ نظارت و بازرسی
۹-۲-۳ آزمایش بارگذاری
۹-۲-۴ تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزاي بتن
۹-۳-۱ کلیات
۹-۳-۲ سیمان
۹-۳-۳ سنگدانه يا مصالح سنگي
۹-۳-۴ آب
۹-۳-۵ مواد افزودنی
۹-۳-۶ مواد جایگزین سیمان يا مكمل سيمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفي
۹-۴-۰ علائم اختصاری
۹-۴-۱ ميلگردهاي فولادي
۹-۴-۲ ميلگردهاي كامپوزيتي

 

فصل پنجم : مقاومت بتن
۹-۵-۰علائم اختصاري
۹-۵-۱ كليات 
۹-۵-۲ مباني تعيين نسبتهاي اختلاط بتن
۹-۵-۳ تعيين نسبتهاي اختلاط بر اساس تجربه كارگاهي و مخلوط هاي آزمايشي

فصل ششم : پايايي(دوام)بتن و ميلگردهاي فولادي
۹-۶-۱ کلیات
۹-۶-۲ مكانيزمهاي كاهنده پايايي
۹-۶-۳ ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف
۹-۶-۴ دسته بندي شرايط محيطي و الزامات بتن مسلح در معرض يونهاي كلريد
۹-۶-۵ تخمين عمر مفيد ساختمانهاي بتن مسلح
۹-۶-۶ دوام در محيطهاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن
۹-۶-۷ تدابير احتياطي در محيطهاي سولفاتي
۹-۶-۸پوشش بتني روي ميلگردها

فصل هفتم : اجراي بتن
۹-۷-۱ نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
۹-۷-۲ اختلاط بتن
۹-۷-۳ انتقال بتن
۹-۷-۴ بتن ریزی
۹-۷-۵ ماله کشی و پرداخت بتن
۹-۷-۶ عمل آوردي
۹-۷-۷ بتن ریزی در شرایط ویژه
۹-۷-۸ روش های ویژه کاربرد بتن
۹-۷-۹ کنترل و بازرسی

فصل هشتم : اجراي بتن در شرايط غير متعارف
۹-۸-۱ شرايط غير متعارف
۹-۸-۲ اجراي بتن در هواي گرم
۹-۸-۳ ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
۹-۸-۴ ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد
۹-۸-۵ مشخصات بتن پمپي(پمپ شونده)
۹-۸-۶ مشخصات بتن هاي پاشيدني(شاتكريت)
۹-۸-۷ مشخصات بتن هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترمي(قيف و لوله)
۹-۸-۸ مشخصات بتن هاي مصرفي در شمع هاي بتني در جاريز

فصل نهم : بتن هاي ويژه
۹-۹-۰ علائم اختصاری
۹-۹-۱ کلیات
۹-۹-۲ بتن پر مقاومت
۹-۹-۳ بتن اليافي
۹-۹-۴ بتن خود تراكم
۹-۹-۵ بتن اصلاح شده با پليمر
۹-۹-۶ بتن سنگين
۹-۹-۷ بتن سبك

فصل دهم : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي
۹-۱۰-۰ علائم اختصاری
۹-۱۰-۱ كليات
۹-۱۰-۲ ضوابط پذيرش سيمانهاي پرتلند
۹-۱۰-۳ ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن
۹-۱۰-۴ ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن
۹-۱۰-۵ ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن
۹-۱۰-۶ ضوابط پذيرش پوزولان ها و مواد شبه سيماني
۹-۱۰-۷ ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن
۹-۱۰-۸ضوابط پذيرش بتن هاي مصرفي در كارگاه
۹-۱۰-۹ كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاري
۹-۱۱-۱ بريدن ميلگردها
۹-۱۱-۲ خم كردن ميلگردها
۹-۱۱-۳ جايگذاري و بستن آرماتورها
۹-۱۱-۴ كاربرد توام انواع مختلف فولاد
۹-۱۱-۵ رواداري ها
۹-۱۱-۶ نقشه ها و جزئيات لازم براي اجراي ميلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندي در بتن،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن
۹-۱۲-۰ علائم اختصاری
۹-۱۲-۱ كليات و تعاريف
۹-۱۲-۲ درزهاي بتن

فصل سیزدهم : اصول تحليل و طراحي
۹-۱۳-۰ علائم اختصاری
۹-۱۳-۱ گستره
۹-۱۳-۲ اهداف طراحي
۹-۱۳-۳ اصول پايه طراحي
۹-۱۳-۴ ضرايب ايمني
۹-۱۳-۵ اعضاي سازه اي
۹-۱۳-۶ اصول تحليل
۹-۱۳-۷ مشخصات مصالح
۹-۱۳-۸ مشخصات هندسي
۹-۱۳-۹ بارگذاري
۹-۱۳-۱۰ طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت
۹-۱۳-۱۱ كنترل در حالت حدي بهره برداري

فصل چهاردهم :خمش و بارهاي محوري

۹-۱۴-۰ علائم اختصاري
۹-۱۴-۱ گستره
۹-۱۴-۲ حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري
۹-۱۴-۳ فرضيات طراحي مقطع
۹-۱۴-۴ ضوابط كلي طراحي
۹-۱۴-۵ محدوديتهاي آرماتورها در قطعات خمشي
۹-۱۴-۶ ضوابط تيرهاي T شكل و تيرچه هاي بتني
 ۹-۱۴-۷ فاصله تكيه گاههاي جانبي قطعات خمشي
 ۹-۱۴-۸ابعاد طراحي براي قطعات فشاري
۹-۱۴-۹محدوديتهاي آرماتورها در قطعات فشاري
۹-۱۴-۱۰ مقاومت اتكايي 
۹-۱۴-۱۱ محدوديتهاي فولادگذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري
  
فصل پانزدهم :برش و پيچش
۹-۱۵-۰ علائم اختصاري
۹-۱۵-۱ گستره
۹-۱۵-۲ حالت حدي نهايي مقاومت در برش
۹-۱۵-۳ نيروي برشي مقاوم تامين شده توسط بتن
۹-۱۵-۴ نیروی برشي تامين شده توسط آرماتورها
۹-۱۵-۵ ضوابط كلي طراحي براي برش
۹-۱۵-۶
 محدوديت آرماتورهاي برشي
۹-۱۵-۷
 حالت حدي نهايي پيچش
۹-۱۵-۸ لنگر پيچشي مقاوم تامين شده توسط آرماتورهاي پيچشي
۹-۱۵-۹
تركيب پيچش و خمش-پيچش و برش
۹-۱۵-۱۰ محدوديت هاي آرماتورهاي پيچشي
۹-۱۵-۱۱ لنگر پيچشي نهايي در اعضاي ساختمان هاي نامعين
۹-۱۵-۱۲
 جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي
۹-۱۵-۱۳ برش اصطكاكي
۹-۱۵-۱۴
 ضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با ارتفاع زياد(تيرهاي عميق)
۹-۱۵-۱۵
 ضوابط ويژه براي دستكها و شانه ها
۹-۱۵-۱۶
 ضوابط ويژه براي ديوارها
۹-۱۵-۱۷ضوابط ويژه براي دالها و شالوده ها
۹-۱۵-۱۸ ضوابط ويژه براي اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغري و كمانش 
۹-۱۶-۰ علائم اختصاری
۹-۱۶-۱ گستره
۹-۱۶-۲ كليات
۹-۱۶-۳طبقات مهار شده جانبي
۹-۱۶-۴ طول آزاد قطعات فشاري
۹-۱۶-۵طول موثر قطعات فشاري
۹-۱۶-۶شعاع ژيراسيون
۹-۱۶-۷ضوابط اثر لاغري
۹-۱۶-۸
روش تشديد لنگرهاي خمشي
۹-۱۶-۹
حداقل برو محوري بار
۹-۱۶-۱۰ 
اثر لاغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره
۹-۱۶-۱۱
تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري

 

فصل هفدهم : تغيير شكل و ترك خوردگي
۹-۱۷-۰ علائم اختصاری
۹-۱۷-۱ گستره
۹-۱۷-۲ تغيير شكل
۹-۱۷-۳ ترك خوردگي ها

فصل هجدهم : طراحي دال
۹-۱۸-۰
 علائم اختصاری
۹-۱۸-۱ گستره
۹-۱۸-۲ تعاريف
۹-۱۸-۳ ضوابط كلي طراحي دال ها
۹-۱۸-۴ آرماتورگذاري در دال ها

فصل نوزدهم : طراحي ديوار
۹
۱۹-۰علائم اختصاری
۹-۱۹-۱ گستره
۹-۱۹-۲ تعاريف
۹-۱۹-۳ضوابط كلي طراحي
۹-۱۹-۴ محدوديت آرماتورها
۹-۱۹-۵ديوارهاي باربر
۹-۱۹-۴ ديوارهاي برشي
۹-۱۹-۴ ديوارهاي حائل

فصل بیستم : طراحي شالوده

  ۹-۲۰-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۰-۱ گستره
  ۹-۲۰-۲ تعاريف
  ۹-۲۰-۳ ضوابط كلي طراحي
  ۹-۲۰-۴ ضوابط تعيين بارهاي وارد بر شالوده ها
  ۹-۲۰-۵ آرماتورهاي شالوده ها و شمع ها و محدوديتهاي آنها
  ۹-۲۰-۶ انتقال نيرو از پاي ستون،ديوار يا ستون پايه بتني به شالوده
  ۹-۲۰-۷ محدود كردن حركت نسبي شالوده ها
  ۹-۲۰-۸ آرماتورهاي حرارت و جمع شدگي در شالوده ها

 

فصل بیستم و يكم:مهار و وصله آرماتور
۹-۲۱-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۱-۱ گستره
  ۹-۲۱-۲ مهار ميلگردها
  ۹-۲۱-۳ ضوابط مهار آرماتورهاي خمشي
  ۹-۲۱-۴ وصله ميلگردها

فصل بیستم و دوم : ضوابط ويژه طراحي در برابر آتش سوزي
۹-۲۲-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۲-۱ گستره
  ۹-۲۲-۲ مدت زمان مقاومت در برابر حريق
  ۹-۲۲-۳ اثر تغييرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفي
  ۹-۲۲-۴ ملاحظات طراحي

فصل بیستم و سوم: ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله
  ۹-۲۳-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۳-۱ گستره
  ۹-۲۳-۲ضوابط كلي طراحي
  ۹-۲۳-۳ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري متوسط
  ۹-۲۳-۴ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري زياد

 

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

  ۹-۲۴-۰ علائم اختصاری
۹-۲۴-۱ گستره
  ۹-۲۴-۲ تعاريف
  ۹-۲۴-۳ روشهاي پيش تنيدگي بتن
۹-۲۴-۴ ضوابط كلي طراحي
۹-۲۴-۵ مشخصات بتن مصرفي
۹-۲۴-۶ فولاد پيش تنيدگي
  ۹-۲۴-۷ حالتهاي حدي نهايي مقاومت
  ۹-۲۴-۸ كنترل پايداري قطعات بتن پيش تنيده

  ۹-۲۴-۹حالت حدي بهره برداري

  ۹-۲۴-۶ طراحي برشي
۹-۲۴-۷ 
پيچش
۹-۲۴-۸
 كنترل مقاومت در پشت گيره ها و خفت انداختن سيم ها
 

  ۹-۲۴-۹جزئيات اجرائي   

  ۹-۲۴-۹ ضوابط مربوط به آرماتورهاي معمولي

در ویرایش جدید این مبحث چه تفاوت هایی به وجود آمده؟

در این ویرایش نسبت به چاپ قبلی اقدامات زیر انجام شده است. ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش است؛

بخش اول با عنوان ((مفاهیم کلی و مشخصات مصالح)) در ۱۲ فصل نوشته شده است.

بخش دوم با عنوان ((اصول تحلیل و طراحی)) هم در ۱۲ فصل منظور شده است.

در ویرایش جدید این مبحث به اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف پرداخته شده است.

در بخش اول با اصلاح برخی فصل های قبلی، چهار فصل جدید با عناوین؛

۱. پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی

۲. اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف

۳. بتن های ویژه

۴. ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی تدوین و ارائه شده است.

در بخش دوم که در قالب ۱۲ فصل ارائه شده علاوه بر ارائه روش ها و مبانی طراحی، به دلیل افزودن موضوع بتن های توانمند، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روش های ارائه شده برای بتن های معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیت های طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده و ضوابط آن پرداخته شده است.

بودجه بندی سوالات آزمون های نظام مهندسی از مبحث نهم

بر مبنای آن چه در بودجه بندی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از مقررات ملی ساختمان، برای آزمون های نظام مهندسی در سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن بیان شده است،
از این مبحث در رشته و گرایش های زیر طرح سوال خواهد شد:

  • رشته عمران (محاسبات)
  • رشته عمران (نظارت)
  • رشته عمران (اجرا)
  • رشته معماری (نظارت)
  • رشته معماری (اجرا)

بنیاد مهندسی ساختمان

Bonyadsite

  • Operator231
  • بهمن 18, 1401
  • 99 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

سبد خرید

درحال بارگذاری ...