منابع آزمون‌های نظام مهندسی

منابع آزمون‌های نظام مهندسی

مواد و منابع اصلی و فرعی آزمون‌های نظام مهندسی چیست؟

آزمون‌های نظام مهندسی به طور کلی دارای دو دسته از منابع و مواد آزمونی می‌باشند، یکی منابع اصلی و درجه یک که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ناشرهایی از این قبیل منتشر می‌شود، یکی هم منابع و کتبی که توسط ناشرین دیگری نظیر نشر نوآور تدوین و منتشر می‌گردند که منابع دسته اول را منابع اصلی، و کتب و منابع دسته دوم را فرعی یا کمکی می‌نامیم. برای دریافت و دانلود اصلاحات این منابع می‌توان به صفحه الحاقات و اصلاحات منابع آزمون‌های نظام مهندسی مراجعه نمود. همچنین برخی منابع که علامت ستاره* دارند و بعضی دیگر از مواد آزمونی هستند که برایشان منبع خاصی اعلام نشده است اما در بخش منابع فرعی و کمکی برایشان منابعی معرفی شده است.

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی عمران محاسبات

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی عمران محاسبات

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی عمران نظارت

استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي) *

روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان*

گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

جداول پروفيل‌هاي ساختماني

کتاب مکانیک خاک، گودبرداری پی سازی و سازه‌های نگهبان

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی عمران نظارت

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی عمران اجرا

استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي) *

روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان*

گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

جداول پروفيل‌هاي ساختماني

قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی عمران اجرا

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲

راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹

استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها، مكانيك خاك، گودبرداري، پی‌سازی, سازه‌هاي نگهبان, دینامیک سازه ها و اصول و مبانی مهندسی زلزله

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی عمران طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان

استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها

راهنمای طراحی دیوارهای حائل – ضابطه شماره ۳۰۸ – (۱۳۹۶)

دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی – مصوب سال ۱۳۹۱

مكانيك خاك، گودبرداري، پی و پی‌سازی و سازه‌هاي نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزاء محدود (در حد اطلاعات دانشگاهي مقاطع کارشناسی عمران و کارشناسی‌ارشد خاک و پی)

جداول پروفيل‌هاي ساختماني

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی عمران طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي طراحی

نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

منابع فرعی آزمون‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي طراحی

منابع اصلی آزمون‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي نظارت

نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي نظارت

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي اجرا

نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات مكانيكي اجرا

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی طراحی

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی طراحی

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی نظارت

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی نظارت

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی اجرا

نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی

آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی

آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی تاسيسات برقی اجرا

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی شهرسازی

مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

قرارداد همسان شماره ۱۹ – تهیه طر‌ح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه 

راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

دو جلد مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و نیز ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی ، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور هیات وزیران مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۸۴ شورایعالی

چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)

قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن – مصوب ۱۳۳۴

کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری – ۱۳۹۷

آئین‌نامه طراحی معابر شهری (فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – ۱۳۹۹

کتاب طراحی فضاهای شهری در ایران ۱۳۸۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

کتاب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری ۱۳۸۵ (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) – معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

* مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و حقوق شهری و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)

* مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و حقوق شهری و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی شهرسازی

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی نقشه‌برداری

دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)

نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌های و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)

نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر*

نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*

مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری*

نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*

ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت) *

خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری*

فتوگرامتری و سنجش از دور*

کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی*

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی نقشه‌برداری

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی ترافیک

آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه ۴۱۵

آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی

طراحي راه‌هاي شهري*

مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*

مشخصات فني و اجرائي معابر*

مهندسي ترافيك و ترابري*

حمل و نقل همگاني*

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی ترافیک

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری طراحی

منابع فرعی و ابزارهای آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری طراحی

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری نظارت

گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *

 

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری نظارت

منابع اصلی آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری اجرا

گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*

ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *

 

مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

منابع فرعی آزمون‌‌ نظام مهندسی معماری اجرا

برای دریافت راهنمایی بیشتر  با شماره  02166426822  و 09206426822  تماس حاصل فرمایید.

نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم اجحاف به جامعه مهندسی و بهره برداران

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم اجحاف به

توضیحات بیشتر »