کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

15
با خرید این محصول 19 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)
شناسه محصول: 9786001680427
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

 کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) :

پیشگفتار

بخش اول / كلیات :

روشهای عرضه پروژه (Project Delivery Methods)
۱ـ گروه روش‌های متعارف ساخت (DBB)
۲ـ گروه روش‌های طرح و ساخت:
۱ـ۲) طرح و ساخت (D/B)
۲ـ۲) مهندسی، تدارك، ساخت / كلیدگران (EPC)
۳ـ گروه روش‌های مدیریتی
۴ـ گروه روش‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T)

بخش دوم / مدیریت طرح (CM) عامل چهارم :

عامل چهارم، (مدیریت ساخت / مدیریت طرح) (Construction Management) (CM)
تعریف مدیریت طرح در مجامع حرفه‌ای ایران
مفهوم رایج مدیریت طرح در داخل كشور
نمونة گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح
رئوس كلی شرح خدمات مدیریت طرح
روش انتخاب مدیر طرح (عامل چهارم)
۱) روش انتخاب براساس كیفیت و قیمت (QCBS)
۲) روش انتخاب براساس كیفیت (QBS)
۳) روش بودجه ثابت
۴) رو ش انتخاب تك گزینه‌ای
۵) روش انتخاب براساس تعرفه
۶) روش مسابقه

نحوة محاسبه حق بیمه سهم مشاور و كارفرما در طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
۱) طرح‌های عمرانی
۲) طرح‌های غیرعمرانی
نكات ویژه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
محدودة همكاری مدیر طرح (CM) در مدیریت پروژه‌ها
اندازه‌گیری پیشرفت قرارداد مدیریت طرح (CM)
سازمان و شرح وظایف تیم مدیریت طرح (CM) در یك پروژه
۱-مدیر مهندسی
۲-مدیر ساخت
۳-مدیر برنامه‌ریزی و كنترل پروژه مركزی
۴-مدیریت امور اجرایی (مدیر كارگاه)
۵-مدیر تضمین و كنترل كیفیت (كارگاه)
۶-مدیر ایمنی و بهداشت كارگاه
۷-مدیر دفتر فنی كارگاه
۸-مدیر نصب و راه‌اندازی
۹-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش سوم / اسناد و مدارك قراردادی مدیریت طرح :

دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها
۱ـ موافقتنامه
۲ـ شرایط عمومی
۳ـ پیوستها
شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح
فهرست
شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم
۱ـ قرارداد
۲ـ موافقتنامه
۳ـ شرایط عمومی
۴ـ شرایط خصوصی
۵ـ كارفرما
۶ـ مدیر طرح
۷ـ خدمات
۸ـ مرحله، قسمت
۹ـ مدارك و گزارشها
۱۰ـ برنامه زمانی كلی
۱۱ـ برنامه زمانی تفصیلی
۱۲ـ برآورد اولیه
۱۳ـ مدت اولیه
۱۴ـ متوسط حق‌الزحمه ماهانه
۱۵ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

تعهدات مدیر طرح
۱۶ـ حدود خدمات
۱۷ـ تغییر حدود خدمات
۱۸ـ نحوه انجام خدمات
۱۹ـ گزارشها
۲۰ـ اقدامهای مدیر طرح كه نیاز به تأیید كارفرما دارد
۲۱ـ عدم دخالت
۲۲ـ استانداردهای فنی، مقررات و دستورالعمل‌ها
۲۳ـ دقت و كوشش
۲۴ـ مسئولیت مدیر طرح
۲۵ـ محرمانه بودن اطلاعات
۲۶ـ ارتباط با طرحهای دیگر
۲۷ـ بیمه
۲۸ـ رعایت مقررات ایمنی

تعهدات كارفرما :

۲۹ـ اطلاعات، تصمیمات
۳۰ـ دسترسی به زمین
۳۱ـ تسهیلات، مجوزها
۳۲ـ پرداخت حق‌الزحمه
۳۳ـ آزاد كردن تضمینها
۳۴ـ تصویب مدارك و گزارشها
۳۵ـ تغییر كارفرما
نمایندگان ـ كاركنان
۳۶ـ نماینده كارفرما
۳۷ـ نماینده مدیر طرح
۳۸ـ كاركنان مدیر طرح
۳۹ـ قراردادهای كاركنان
۴۰ـ به كار گماردن كاركنان كارفرما، مشاور و پیمانكار
۴۱ـ به كار گماردن كاركنان مدیر طرح
تعهدات مالی ـ حق‌الزحمه مدیر طرح
۴۲ـ حق‌الزحمه مدیر طرح
۴۳ـ پیش‌پرداخت
۴۴ـ تضمین حسن انجام كار
۴۵ـ مالیات، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی
۴۶ـ خسارت تأخیر
تغییر مدت ـ تعلیق خاتمه ـ فسخ
۴۷ـ شروع و نفوذ قرارداد
۴۸ـ تغییر مدت قرارداد
۴۹ـ تأخیر
۵۰ ـ تعلیق
۵۱ ـ حوادث قهری
۵۲ ـ خاتمه دادن به قرارداد
۵۳ ـ فسخ قرارداد

مقررات عمومی
۵۴ ـ زبان قرارداد
۵۵ ـ قانون حاكم بر قرارداد
۵۴ ـ مالكیت اسناد
۵۷ ـ انتقال به غیر
۵۸ ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث
۵۹ ـ ابلاغ‌ها
حل اختلاف
۶۰ ـ حل اختلاف
دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح‌های غیرصنعتی (نشریة شمارة ۲۴۲۳)
فهرست (شرح عمومی خدمت مدیریت طرح)
دستورالعمل كاربرد
۱-خدمات هماهنگی، برنامه‌ریزی و كنترل پیشرفت كار
۲-مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول)
۳-مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (خدمات مرحله دوم)
۴-مدیریت بر خدمات تدارك كالا (مصالح و تجهیزات)
۵-خدمات سازماندهی برای بهره‌برداری
۶-مدیریت بر اجرای كار، راه‌اندازی و تحویل

بخش چهارم / مدیریت پیمان پیمانكاری مدیریت (MC)Management Contracting / Contractor :

جایگاه مدیریت پیمان در طرحهای عمرانی
معرفی سازندگان، انبوه‌سازان و پیمانكاران دارای صلاحیت
الف) سازنده حقیقی
شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی
حداكثر تعداد كار مجاز و ظرفیت اشتغال به كار اشخاص حقیقی
نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
مدارك و اسناد قراردادی
قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)
شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول: تعاریف و مفاهیم :

۱ـ قرارداد اجرای ساختمان
۲ـ شرایط عمومی
۳ـ شرایط خصوصی
۴ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان
۵ـ اجرای ساختمان
۶ـ صلاحیت حرفه‌ای، حدود آن و ظرفیت اشتغال
۷ – ناظر
۹ـ پیمانكار
۱۰ـ كارگاه، تجهیز و برچیدن آن
۱۱ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی
۱۲ـ مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت

فصل دوم: تعهدات و اختیارات صاحب‌كار :

۱۳ـ تعهدات صاحب‌كار
۱۴ـ اختیارات صاحب‌كار

فصل سوم: تعهدات و اختیارات مجری :

۱۵ـ تعهدات
۱۶ـ اختیارات مجری

فصل چهارم: تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت‌هزینه‌ها، نحوه پرداختها و تعلیق كار :

۱۷ـ تضمین انجام تعهدات
۱۸ـ صورت‌هزینه‌ها
۱۹ـ نحوه پرداختها
۲۰ـ تعلیق

فصل پنجم: تحویل كار، برچیدن كارگاه، تسویه حساب و پایان كار :

۲۱ـ تحویل كار
۲۲ـ برچیدن كارگاه
۲۳ـ تسویه حساب و پایان كار

فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف :

۲۴ـ موارد فسخ
۲۵ـ اقدامات پس از فسخ
۲۶ـ خسارت عدم انجام تعهدات
۲۷ـ حل اختلاف

فصل هفتم: حوادث قهری، تسریع كار، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد :

۲۸ـ حوادث قهری
۲۹ـ اقامتگاه و ابلاغها
۳۰ـ اعتبار شرایط عمومی
شرایط خصوصی قرارداد
تصویب‌نامه هیئت وزیران بخشنامه ۶۶۹۰۰ پیمان مدیریت

بخش پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها :

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

آیین‌نامة خرید خدمات مشاور
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یك
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
مستندات راهنمائی حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

بخش ششم / نمونه‌هایی از فرم‌های گزارشگیری :

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

(نمونة یك) ساختمان مسكونی
(نمونة دو) ساختمان اداری
(نمونه سه) مجتمع مسكونی مسكن مهر
(نمونة چهار) پروژه احداث بزرگراه

بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصی :

منابع و مآخذ کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

مشخصات

مشخصات

نویسنده/ مترجم

مهندس محمدعلی فرشادفر

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

230

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

3

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

وزیری

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

(سیمی کردن کتاب)

بله, خیر

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۹۵,۵۰۰تومان ۲۲۰,۵۰۰