کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

15
با خرید این محصول 10 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا فروردین 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری
شناسه محصول: 9786007010693
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب نكات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری : 

کتاب پیش روی شماست، به منظور آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری تألیف گردیده است. در گردآوری مجموعه حاضر سعی بر جمع‌آوری مجموعه‌ای از نکات آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری شامل نقشه‌برداری عمومی، کاربرد روش‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی، ژئودزی و میکروژئودزی، هیدروگرافی، فتوگرامتری، سنجش از دور، کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی کاداستر و همچنین قسمت‌های از قانون تملک آپارتمان‌ها و دستورالعمل‌های موجود شده است.

با توجه به تغییرات اساسی در طراحی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی، سعی شد تا مجموعه حاضر مشتمل بر نکته‌های سوالات در آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری سال‌های اخیر باشد تا علاوه بریادآوری مباحث مختلف، با صرف کمترین زمان، به پاسخ صحیح سوالات رسید.

بدیهی است آمادگی لازم برای شرکت در آزمون مذکور، از طریق مطالعه منابع مختلف در دروس اصلی و دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری سازمان مدیریت لذا مطالعه مجموعه حاضر، باعث تکرار مطالب و نکات کلیدی می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به جزوه باز بودن آزمون، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان بهترین منبع در جلسه آزمون قرار گیرد نیاز مراحعه به منابع مختلف را منقطع می‌سازد.

 فهرست مطالب

پیشگفتار

 فصل اول نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری 

نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری

انواع مقیاس

میزان دقت در نقشه‌های توپوگرافی

فصل دوم  / ترازیابی 

انواع روش‌های ترازیابی
۱- ترازیابی مستقیم
روش‌های انجام ترازیابی مستقیم
۲- ترازیابی مثلثاتی
۳- ترازیابی فشارسنجی
انواع ترازیابی از لحاظ دقت
خطاهای عملیات ترازیابی
خطای کلیماسیون
الف) خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب
ب)خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب برای هر دهانه
۱-خطای کرویت
۲-خطای انکسار نور
۳-خطای برآیند اثر انکسار نور و کرویت

فصل سوم/ اندازه‌گیری طول 

روش‌های اندازه‌گیری طول
اندازه‌گیری طول به روش محاسبه‌ای و ترسیمی
اندازه‌گیری طول به روش مستقیم (مکانیکی)
تصحیحات در مترکشی
۱- تصحیح كالیبراسیون
۲- تصحیح تبدیل به افق
۳- تصحیح درجه حرارت یا اثر دما
۴- تصحیح اثر کشش
۵- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا
۶- تصحیح اثر كمانی شدن نوار( شنت یا كمانه)
خطاهای متر کشی

فصل چهارم / مختصات 

تعاریف
روش‌های تعیین آزیموت مغناطیسی
روش‌های تعیین آزیموت حقیقی

فصل پنجم / زاویه‌یابی 

انواع زاویه
رابطه بین واحد‌های اندازه‌گیری زاویه
اجزای یک دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)
محور‌های دوربین زاویه‌یاب
روش‌های تعیین زاویه افقی
۱- روش کوپل یا قرائت مضاعف
۲- روش دور افق
۳- روش تکرار
۴- روش تجدید
مقدار خطا در روش اندازه‌گیری تجدید و تکرار
زاویه قائم

فصل ششم / اندازه‌گیری فاصله به صورت غیرمستقیم 

انواع روش‌های فاصله‌یابی به صورت غیرمستقیم
۱- فاصله‌یابی استادیمتری
خطاهای روش استادیمتری
۱- خطای انكسار
۲- خطای قرائت
۳- خطای قائم نبودن شاخص به اندازه β درجه
۴- خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب
۲- فاصله‌یابی پارالاكتیك
۱-خطاهای روش پارالاکتیک
۲-خطای زاویه α
۳-خطای طول پایه (b)
۴-خطای عمود نبودن شاخص به اندازه θ
۳- فاصله‌یابی تله متری
۴- فاصله‌یابی محاسبه‌ای و ترسیمى

فصل هفتم / مساحت 

روش‌های تعیین مساحت
روش‌های محاسبه مساحت در اندازه گیری‌های مستقیم زمینی
۱-  روش مثلث
الف) استفاده از فرمول هرون
ب) استفاده از روابط مثلثاتی
۲-  روش تشکیل ذوزنقه
۳- روش سیمپسون برای تعیین مساحت
۴- محاسبه مساحت به روش مختصات

فصل هشتم / حجم عملیات خاکی 

محاسبه میزان خاکبرداری و یا خاکریزی
فرمول سیمپسون برای محاسبه حجم منشور
محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از منحنی میزان
محاسبه میزان خاکبرداری و خاکریزی
خاکبرداری (Cut)
خاکریزی (fill)
شیب شیروانی
محاسبه مساحت مقاطع عرضی

فصل نهم / انواع پیمایش 

اصول کلی پیمایش
انواع پیمایش
۱- پیمایش باز یا زنجیره‌ای
۲- پیمایش بسته یا چند ضلعی
شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته
شرط زاویه‌ای در پیمایش باز
میزان خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز
شرط ضلعی در پیمایش باز
۱-خطای بست موضعی
۲-خطای بست مجاز پیمایش بسته
۳-خطای مجاز پیمایش بسته
۴-خطای بست مجاز پیمایش باز
۵-خطای مجاز پیمایش بسته
نکات ایجاد شبکه‌های پیمایش (باز-بسته)

فصل دهم / پروفیل‌ها 

روش‌های تهیه پروفیل طولی

فصل یازدهم / نقشه‌برداری مسیر 

۱۱-۱-قوس دایره‌ای ساده
۱۱-۲-قوس دایره‌ای مرکب
۱۱-۳-قوس معادل
۱۱-۴-شعاع قوس معادل
۱۱-۵-طول مماس و یا طول تانژانت قوس معادل
۱۱-۶-قوس دایره‌ای معکوس
۱۱-۷-قوس سرپانتین (قوس نعل اسبی(
۱۱-۸-قوس اتصال
۱۱-۹-قوس قائم

فصل دوازدهم / تقاطع و ترفیع 

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري
تقاطع
فرمولهای محاسبه مختصات نقطه مجهول در تقاطع
الف) با معلوم بودن زوایای A و B و مختصات A و B
ب) با معلوم بودن زوایای GAM و GBM و مختصات A و B
ترفیع

فصل سیزدهم / خطاها و دقت‌ها 

۱۳-۱-خطای مطلق
۱۳-۲-خطای نسبی
۱۳-۳-خطای حاصلضرب
۱۳-۴-خطای مجموع

فصل چهاردهم / ژئودزی 

انواع حرکت زمین
قوانین کپلر
ویژگی‌های سطوح هم پتانسیل
پارامترهای هندسی بیضوی
۱-انواع سطوح مبنا
۲-انواع سیستم‌های مختصات زمینی
۳-انواع سیستم‌های مختصات سماوی
۴-انواع سیستم‌های مختصات ژئوسنتریک
۵-انواع سیستم مختصات توپوسنتریک
۶-فرمول شعاع نصف النهاری در هر نقطه با عرض φ (M)
۷-فرمول شعاع مقطع نرمال قائم اولیه در هر نقطه با عرض φ (N)
۸-فرمول دایره مداری در هر نقطه با عرض φ (R)
۹-فرمول شعاع انحنای اویلر در نقطه‌ای به عرض φ
شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)
تاثیر فیزیکی زمین بر روی مشاهدات ژئودزی
۱- نیروی مغناطیسی
۲-نیروی گریز از مرکز
۳-نیروی ثقل
ثقل سنجی
اهداف ایحاد شبکه ثقل‌سنجی

فصل پانزدهم / ژئودزی ماهواره‌ای 

اجزای سیستم GPS
ماهواره
بخشهای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره‌های GPS
پیغامهای ناوبری (message)
عوامل از بین رفتن سیگنالها
ایستگاه‌های کنترل زمینی
کاربران (user) سیستم GPS
انواع گیرنده‌ها بر اساس نوع کمیت مشاهداتی
زمان سیستم GPS
۱-روش‌های تعیین موقعیت در سیستم GPS
۲-روش استاتیک
۳-روش کینماتیک
۴-روش نیمه کینماتیک یا روش Stop and Go
۵-روش شبه کینماتیک
۶-روش RTK
انواع مشاهدات توسط گیرنده‌های GPS
۱- مشاهدات شبه فاصله
۲- مشاهدات فاز موج حامل
۳- مشاهدات داپلر یا نرخ فاز موج حامل
تروپوسفر (Troposphere)
یونوسفر  (Ionosphere)
روش‌های تعیین موقعیت
روش‌های اندازه‌گیری تفاضلی
ضریب تعدیل دقت DOP
تعاریفی از DOP
سیستم مختصات GPS

فصل شانزدهم / میکروژئودزی 

معیارهای طراحی شبکه
۱- قابلیت اطمینان شبکه‌های میکروژئودزی
۲- قابلیت آشکارسازی
طراحی شبکه
مراتب طراحی
کاربرد GPS در شبکه‌های میکروژئودزی
نکات مهم در استفاده از GPS در شبکه‌های میکروژئودزی
نکات مهم در اندازه‌گیری‌های شبکه‌های میکروژئودزی

فصل هفدهم / هیدروگرافی 

۱۷-۱-تعیین موقعیت در دریا
۱۷-۲-تعیین عمق آب
۱۷-۳-خطوط عمق‌یابی
۱۷-۴-خطوط عمق‌یابی کنترلی
۱۷-۵-خطوط میانی
۱۷-۶-جزر و مد
۱۷-۷-حالت‌های قرارگیری ماه و خورشید نسبت به زمین
۱۷-۸-سطوح دریایی استاندارد

فصل هجدهم / کارتوگرافی 

نحوه قرارگیری شمال در نقشه
تعاریف گویاسازی نقشه
روش‌های رقومی‌سازی نقشه‌ها
محاسبه تعداد شیت‌های لازم برای پوشاندن منطقه با وسعت A

فصل نوزدهم / سیستم تصویر 

انواع سیستم‌های تصویر
۱-سیستم تصویر متشابه (Conformal)
۲-سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)
۳-سیستم تصویر هم مساحت (Equivalant)
۴-ضریب مقیاس (ضریب اشل)- K
انواع سیستم‌های تصویر استاندارد
۱-سیستم تصویر مرکاتور
۲-سیستم مرکاتور عرضی
۳-سیستم تصویر UTM
۴-موقعیت ایران در سیستم جهانی UTM
۵-سیستم تصویر لامبرت
۶-سیستم تصویر لامبرت متشابه
۷-سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه‌ای (آزیموتال)

فصل بیستم / فتوگرامتری 

انواع دوربین‌های فتوگرامتری بر اساس زاویه دید و کاربردهای آنها
انواع عکس
زاویه تیلت
مقیاس
مقیاس در عکس قائم
۱- در صورت هموار بودن منطقه
۲- در صورت ناهموار بودن منطقه
مقیاس در عکس غیر قائم ( در صورت وجود تیلت)
عوامل موثر در مقیاس
پوشش‌های طولی و عرضی
استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS در عکسبرداری
عملیات چاپ عکس
فیدوشال مارک
مختصات زمینی نقاط در عکس قائم
جابجایی ارتفاعی عوارض
اغراق ارتفاعی
پارالاکس
محاسبه مختصات زمینی با استفاده از پارالاکس نقاط
فرمول محاسبه جابجایی ناشی از تیلت
ترفیع، تقاطع و ترمیم
۱-دستگاه‌های موجود در فتوگرامتری
۲-دستگاه‌های تک عکسی
۳-دستگاه‌های زوج عکس
۴-دستگاه‌های چندعکسی
انواع دستگاه تبدیل ( دستگاه‌های زوج عکسی)
۱- آنالوگ
۲- تحلیلی
عناصر انتقالی و دورانی
۱-توجیه داخلی
۲-توجیه خارجی
۳-توجیه نسبی
۴-توجیه مطلق
بررسی تحلیلی اثر عناصر دورانی و انتقالی در نقاط استاندارد عکسی
توجیه نسبی دو طرفه
توجیه نسبی یک طرفه
روشهای مختلف تبدیل مختصات عکسی به مختصات زمینی
تبدیلات دو بعدی به دو بعدی
۱- دو پارامتری
۲- سه پارامتری
۳- کانفرمال دو بعدی
۴- افاین دو بعدی
تبدیل ۳ بعدی کانفرمال
تبدیل افاین ۳ بعدی
تبدیلات دو بعدی به سه بعدی DLT
شرط هم خطی
معادلات شرط هم خطی
مثلث‌بندی
انواع مثلث‌بندی
تعاریف
روش‌های مثلث‌بندی
نکات مهم

فصل بیست و یکم / سنجش از دور (Remote Sensing) 

طیف الكترومغناطیس
محدوده طیف الکترومغناطیس
چگونگی تشكیل تصاویر
فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین
پلاتفورم‌ها (Platforms)
سنجنده‌ها(Sensors)
خصوصیات سنجنده‌ها
ماهواره‌های سنجش از دور
انواع ماهواره‌های سنجش از دور
ماهواره لندست (Landsat)
۱- ماهواره لندست ۳
۲- ماهواره لندست ۴
۳- ماهواره لندست ۶
۴- ماهواره لندست ۷
ماهواره اسپات(SPOT)
۱- ماهواره اسپات ۱
۲- ماهواره اسپات ۴
۳-ماهواره IRS
۴-ماهواره IKONOS
۵-ماهواره QuickBird
۶-ماهواره‌های دارای سیستم راداری
توان تفکیک (Resolution) طیفی یك سیستم سنجش از دور
مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور

فصل بیست و دوم / نقشه‌برداری ثبتی 

انواع کاداستر
روش‌های اجرای کاداستر
۱- روش تحریری
۲- روش خطی
۳- روش رقومی
ویژگی‌های شبکه‌های کاداستری
تعاریف ثبتی ملک
‌قسمت‌هایی از قانون تملك آپارتمان‌ها
قسمت‌هایی از دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها

فصل بیست و سوم / سیستم اطلاعات مكانی 

مولفه‌های سیستم‌های GIS
کاربران
سخت افزارها (Hardware)
نرم افزارها (Software)
اطلاعات (Data)
داده‌های مکانی
روش‌ها (Methods)
انواع مدلسازی در GIS
مدل داده رستری
مدل داده‌برداری
شیوه اسپاگتی
شیوه توپولوژیکی
انواع داده‌های توصیفی
مفهوم صحت و دقت
صحت (Accuracy)
دقت (Precision)
صحت موقعیت
سازگاری منطقی
الف) سازگاری مکانی( توپولوژیکی)
ب) سازگاری موضوعی
قدرت تفکیک داده‌ها (Resolution )
ژئوکدینگ
توپولوژی

منابع

نكات جامع و طبقه‌بندي شده آزمون‌هاي نظام مهندسي نقشه‌برداري

مشخصات

مشخصات

ابعاد 21 × 15 سانتیمتر
نویسنده/ مترجم

مهندس حامد مشهدبانی, مهندس محمد میرزاعلی

ناشر

پارسیا

تعداد صفحات

152

سال چاپ

1403

نوبت چاپ

4

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رقعی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۰۹,۶۵۰تومان ۱۳۴,۶۵۰